Om Tullinge Båtsällskap

Båtsällskapets ursprung och utveckling

TBS bildades som en ideell förening år 1926 med 24 medlemmar, varav 19 aktiva och fem passiva. TBS är kommunens äldsta båtklubb.

Marken arrenderades av AB Separator, numera DeLaval/Hamra Gård.
Separator/DeLaval har under alla år stöttat klubben och även under de tidiga åren bistått med fördelaktiga lån för slip och bryggor.
– 1927 första slipen.
– 1928 en mindre brygga.
– 1932 den första permanenta bryggan.

Egna båtskjul började byggas efter hand

– 1964 revs de gamla fristående båtskjulen och skjulrad nr 1 och 2 byggdes.
Även en ny rälsslip kom på plats.
– 1966 vår första materialbod och värmestuga vid övre änden av skjulrad 1.
– 1967 skjulrad nummer 3.
– 1976 skjulrad nummer 4, byggdes med en stål- och plåtkonstruktion.
TBS 50 år. Då gav man ut en jubileumskalender på fyrtio sidor vilken ger en
trevlig beskrivning av klubbens ursprung och utveckling.
– 1979 det befintliga klubbhuset på plats.
– 1987 södra bryggan.
– 1990 vår första hydrauliska slipvagn togs i drift.
– 1991 65-årsjubileum.
– 1993 utbyte mot modern självgående slipvagn för båtar på upp till 10 ton.
– 2001 75-årsjubileum.
– 2007 norra bryggan.
– 2008-2010 utbyte av förtöjningsstolpar mot Y-bommar.
– 2011 85-årsjubileum.

Klubbliv

Den sociala verksamheten sker dels genom aktiviteter arrangerade av festkommittén, dels genom olika individuella initiativ.
Under året arrangeras i varierande omfattning årsfest, vår/grillfest, sommarfest och kräftfest. Även eskader och tävlingar har arrangerats.
Spontana gruppträffar sker också runt om i skärgården eller i Mälaren.
Klubbhusets altan är en populär samlingsplats, inte minst vid kaffe- och lunchpauser.
Under åren har medlemmarna haft Myr-/Norsholmen, Mörby holme och Katthavet som klubbholmar.

Ideellt engagemang

Klubbens utveckling och trevnad förutsätter från alla intresse, engagemang, idéer och bidragande med sina yrkesmässiga kunskaper samt att alla är beredda att ställa upp på och turas om med de olika arbets- och funktionärsuppgifterna.

Styrelse

TBS har en styrelse på 9 personer som utses av årsmötet i februari eller mars.
Styrelsen består av ordförande och vice ordförande, kassör, sekreterare, hamnkapten, arbetschef, slipbas samt två suppleanter. Samtliga väljs för två år i taget förutom suppleanterna som väljs på ett år i taget.
Klubbens stadgar från 2013 gäller.

Hamn

Hamnen sköts av ett antal funktionärer:
– Hamnkaptenen ansvarar för fördelning av hamnplatserna, ordningen i hamnen samt de arrangemang som behövs för att hamnen skall fungera.
– Arbetschefen ansvarar för allt underhåll och nybyggnad på hamnanläggningar och byggnader.
– Slipbasen arrangerar och leder slipgängets arbete med sjösättning och upptagning av medlemmarnas båtar.
– Vaktchefen svarar för att bevakningen utföres.
För hamnområdet finns speciella ”Hamn- och skjulregler”.

TBS är anslutet till andra organisationer:
* SMBF – Saltsjön-Mälarens Båtförbund, vilket i sin tur är anslutet till
* SBU – Svenska Båtunionen. Genom SBU erhåller alla medlemmar med båt kostnadsfritt tidningen Båtliv

Frontier Theme